Yhdistys tutkii inarinsaamea yhteistyössä Oulun yliopiston ja Norjan arktisen yliopiston kanssa ja osallistuu inarinsaamen kieliteknologiseen työhön.

Inarinsaamen täydennyskoulutus 2007–2013, CASLE-hanke

Vuosina 2007–2013 yhdistyksessä suunniteltiin, toteutetettiin ja dokumentoitiin inarinsaamen täydennyskoulutushanke, ns. CASLE-hanke, joka koulutti lukuvuonna 2009–2010 yhteensä 17 uutta inarinsaamen puhujaa eri ammattikunnista. Hankkeen tavoitteena oli tuottaa uusi kielenpuhujasukupolvi menetetyn työikäisen kielisukupolven tilalle. 

Suunnittelu- ja toteutusvaiheessa hankkeessa työskenteli koulutussuunnittelija (100 %) ja kielisosiologi (50 %). Dokumentointivaiheessa yhdistyksessä työskenteli toimittaja (100 %). 

Hankkeen toteuttajana toimi Oulun yliopiston Giellagas-instituutti ja yhteistyökumppanina Saamelaisalueen koulutuskeskus. Hanke on dokumentoitu julkaisuun Revitalising Indigenous Languages. How to recreate a lost generation. Bristol: Multilingual Matters (2013).

 

100 kirjoittajaa inarinsaamelle -hanke

Vuosina 2015–2021 yhdistys toteutti 100 kirjoittajaa inarinsaamelle -hanketta. Hankkeen tavoitteena oli vakiinnuttaa inarinsaamen kirjoituskulttuuri, aktivoida kielenpuhujia kirjoittamaan inarinsaamea, tukea heidän tekstiensä kirjoittamista, vahvistaa teknisesti kirjoittamista, julkaista kirjoittajien tuottamia tekstejä sekä perustaa uusia kirjoitusareenoja inarinsaameksi. Yhdistys on projektin avulla kiinnittänyt erityistä huomiota nuorten luku- ja kirjoitustaidon kehittämiseen tarjoamalla lukemista nuorille. 

 

1 000 sivua nuortenkirjallisuutta -hanke

Vuosina 2017–2022 Inarinsaamen kielen yhdistys toteutti 1 000 sivua nuortenkirjallisuutta -hanketta. Tähän oli ollut tarvetta, koska nuorille ei ollut saamenkielistä lukemista. Nimensä mukaisesti hankkeessa käännettiin 1 000 sivua nuortenkirjallisuutta eri kielistä. Hankkeen käännösvaihetta rahoitti Koneen säätiö. 

Kääntäjinä toimivat inarinsaamen kieliasiantuntijat ja pidemmälle edenneet inarinsaamen kielen yliopisto-opiskelijat. Kirjojen käännöstyö ohjattiin Oulun yliopiston Giellagas-instituutissa. Kielentarkistustyöhön osallistuivat Oulun yliopiston Giellagas-instituutti ja Inarinsaamen kielen yhdistys. 

 

100 kirjaa inarinsaameksi

Yhdistys haluaa jatkaa saamenkielisen kirjallisuuden saatavuuden parantamista. Tavoitteena on saada ajan myötä 100 kirjaa inarinsaameksi.

 

Kieliteknologinen tutkimus

Inarinsaamen kielen yhdistys osallistuu kieliteknologisten työkalujen kehittämiseen ja siihen liittyvään tutkimukseen. Ensiksikin kirjoittajien apuna aktiivisessa käytössä on oikeinkirjoitusohjelma, joka löytää kirjoitusvirheet teksteistä. Toiseksi uutena tulokkaana on kielioppitarkistin, joka löytää tekstistä epäkieliopilliset rakenteet. Tällaisia ovat erityisesti suomen kielen lauseopillisten rakenteiden negatiivinen vaikutus saamen kielessä. Sovellukset parantavat kirjoitusten laatua sekä auttavat kirjoittajia tekstin kielenhuollossa. Sovellukset on kehitetty erityisesti inarinsaame toisena kielenä -puhujia silmällä pitäen. Käytännössä työkalut soveltuvat kaikille niille, jotka kirjoittavat inarinsaameksi.